Ydelser - vores hjælp

Når man står i en situation, hvor en nær slægtning er død, er der mange spørgsmål og mange praktiske opgaver, der skal løses. I den forbindelse er det godt at tænke på bedemanden som den person, der både kan vejlede og hjælpe og fungere som den praktiske støtteperson.

Læs på siden her mere om forløbet og de ting vi kan hjælpe med.

Den første samtale

Det første, vi starter med, er at aftale en samtale, hvor vi sammen med de pårørende får snakket om de ønsker og tanker, som afdøde eller de pårørende har til begravelsen eller bisættelsen.

Samtalens formål er at sikre, at de ønsker og behov, der måtte være, bliver drøftet, og det bliver afklaret, hvorvidt det kan lade sig gøre. Som bedemænd har vi en række forhold, som vi samtidig benytter lejligheden til at gøre opmærksom på, således at der ikke i forhold til myndigheder eller andre offentlige instanser bliver lavet unødvendige fodfejl.

Udover arrangementet ved begravelseshandlingen tilbyder vi at være behjælpelige med bestilling af blomster og kranse, trykte salmeblade, bestilling af solist, indrykning af dødsannoncer, bestilling af kaffebord, kontakt til stenhugger m.m.

Få overblik over økonomi og alle detaljer

Enhver samtale afsluttes med en gennemgang af det, som er drøftet og besluttet, hvorefter vi med det samme udleverer et prisoverslag.

Overslaget skal sikre, at man har en viden om, hvad de enkelte punkter koster, og at der samlet set ikke kommer økonomiske overraskelser. Såfremt overslaget måtte være forbundet med en mindre usikkerhed, gør vi opmærksom på, hvilke punkter og beløb det handler om, og vi afklarer herefter hurtigst muligt, hvad det konkret måtte blive.

Der er i vores arbejde ingen skjulte overraskelser, og vi sætter en ære i at overholde alle aftaler til punkt og prikke.

Overblik 

Herunder kan du yderligere se en række forhold, som vi har givet lidt forklaring på, og som vi håber kan være til hjælp. Måtte der være spørgsmål af anden karakter, så kontakt os meget gerne.

Kontakt til begravelsesmyndighed/præst

Vi er behjælpelige med at udfylde og aflevere dødsanmeldelse sammen med øvrige relevante attester. Alle dødsfald skal anmeldes til den stedlige begravelsesmyndighed, som – uanset trosretning – er folkekirkens sognepræst i bopælssognet eller sognets kordegnekontor.

Højtideligheden

Meningen med den kirkelige højtidelighed er at forkynde det kristne budskab om, at afdøde lever videre hos Gud og i kærligheden hos de efterladte. Der er få krav til højtideligheden, men følgende ting skal præsten gøre: Han eller hun skal kaste jord på kisten tre gange med ordene: Af jord er du kommet (skabelsen), til jord skal du blive (tilintetgørelsen), og af jord skal du igen opstå (genopstandelsen).

Ved en jordfæstelse foregår jordpåkastelsen ved graven, og ved en bisættelse foregår den i kirken. Dertil kommer, at præsten skal bede Fadervor og lyse velsignelsen. Herudover er der tradition for, at præsten holder en prædiken/tale, der er en tekstlæsning fra Bibelen, og ofte bliver der sunget tre til fire salmer.

Organisterne i de danske folkekirker er kun forpligtet til at spille ud fra Den Danske Salmebog, men i visse kirker tillades det, at man spiller andre sange til begravelsen/bisættelsen. Det kunne være, hvis afdøde var særlig glad for en speciel sang. Pjecen “Min sidste vilje” – underskrevet af afdøde – kan eventuelt bruges til at bestemme, hvordan selve højtideligheden skal foregå.

Borgerlig begravelse

Der er ingen lovkrav til, hvordan en ikke-kirkelig ceremoni skal foregå. Blot skal almindelig sømmelighed overholdes. Ceremonien kan foregå i eget hjem eller fra sygehuskapel, krematoriekapel eller fra kirkens kapel. Selvom kirken ikke deltager i en sådan ceremoni, kan bedemanden stadigvæk opfylde samme rolle som ved en kirkelig handling.

Valg af kiste, urne og ligtøj

I forbindelse med begravelsen er der ofte en række praktiske spørgsmål, som vi gerne hjælper pårørende med. Både med hensyn til valg af kiste eller urne vejleder vi gerne, således at man får et overblik over mulighederne og kan efterkomme afdødes eventuelle sidste viljer. Ikke mindst valg af ligtøj kan være stærkt forbundet med følelser og eventuelle overvejelser i forhold til afdøde og et smukt sidste minde.

Annoncer

Vi sørger gerne for udarbejdelse og indrykning af dødsannonce, og hvis det måtte være ønsket også gerne takkeannonce.

Blomster

Vi er behjælpelige med valg at blomster, bestilling og sammensætning af blomsterarrangementer. Vi sørger for det praktiske og samarbejder med dygtige blomsterforretninger, som også kan håndtere specielle ønsker.

Dødsanmeldelse

Når et menneske dør er det første, man skal gøre at kontakte en læge – enten vagtlægen eller egen læge. Der kan gå flere timer fra døden indtræder til lægen udfylder en dødsattest. Hvis der er tvivl om, hvordan dødsfaldet er sket, skal politiet underrettes, før lægen kan udskrive en dødsattestanmeldelse.

Attester

Vi hjælper gerne med udfyldelse og håndtering af dokumenter osv. Dette er et område, som for mange mennesker kan virke lidt uvant. Derfor gennemgår vi også denne mulighed ved samtalen for at sikre os, at pårørende ikke overser et dokument og for at vejlede ordentligt.

Begravelseshjælp

Der er stor forskel på, hvad gravstedet og bedemandens ydelser koster i Danmark. Hvis der ikke er penge til begravelsen i afdødes bo, er det den, der har bestilt begravelsen, som hæfter for betalingen. Man kan få forskellige tilskud, som vi nedenfor har valgt at beskrive.

Almindelig kommunal begravelseshjælp
Man kan søge om begravelseshjælp via Udbetaling Danmark. Normalt bliver begravelseshjælpen udbetalt indenfor en 1 – 5 uger efter, at Udbetaling Danmark har modtaget ansøgningsskemaet. Beløbet bliver beregnet på baggrund af afdødes og eventuelle ægtefælles formue.

Men der er undtagelser. Hvis afdøde er:

  • under 18 år, så er hjælpen på kr. 10.100,- (pr. 1. januar 2023).
  • født før 1. april 1957, så er man under alle omstændigheder – uanset formue – garanteret et beløb på minimum kr. 1.050,-, hvis man søger begravelseshjælp. Der er flere betingelser for at få udbetalt den formuebetingede hjælp. Det maksimale beløb er kr. 12.100,- (pr. 1. januar 2023). Satserne bliver reguleret ved begyndelsen af hvert år. Man kan få oplyst detaljerede betingelser for at få hjælp hos sin kommune eller bedemand.

Sygeforsikringen Danmark
Hvis afdøde var medlem af Sygeforsikringen Danmarks gruppe 1 eller 2, kan man få begravelseshjælp på kr. 1.400,-.

Andre former for støtte
Visse kommuner yder også en særlig hjælp til begravelsen. Man skal som hovedregel være efterladt ægtefælle eller samlevende med et lille indkomstgrundlag, som eksempelvis pensionister eller uddannelsessøgende.

Hjælp når der mangler pårørende
Kommunen kan også overtage hele ansvaret for begravelsen og betalingen. Det gælder, hvis afdøde ikke har pårørende, eller hvis de pårørende fralægger sig alt ansvar og meddeler kommunen deres beslutning med det samme. I sidstnævnte tilfælde mister de pårørende også enhver indflydelse på begravelsen.

Efterlevelseshjælp
Efterlevelseshjælp er afhængig af indtægt og formue og fastsættes ud fra den efterlevendes beregnede årsindtægt. I den beregnede årsindtægt indgår også et tillæg beregnet på grundlag af den efterlevendes formue og formuerettigheder, der overstiger et vist niveau. I forbindelse med fastsættelse af formuetillægget har det betydning, om der skal ske skifte eller ej. Man skal bede sin kommune om et ansøgningsskema, som man kan aflevere udfyldt i op til 6 måneder efter dødsfaldet.

Kistelægning

Vi sørger naturligvis på betryggende vis for kistelægning.

Udsyngning

Vi arrangerer gerne udsyngning i fællesskab med de pårørende. Vi rådgiver gerne om salmevalg og øvrige traditioner i forbindelse med udsyngning.

Advokathjælp

I vores daglige virke som bedemænd har vi konstateret, at de efterladte ofte har behov for en hurtig og uformel rådgivning omkring de økonomiske og skiftemæssige problemer, som et dødsfald kan medføre. Det er vores erfaring, at sorgen og dødsfaldet i sig selv ofte kræver alle de efterladtes kræfter.

For at kunne hjælpe de pårørende bedst muligt har vi indgået en aftale med en advokat, således at vi nu kan tilbyde en hurtig og ganske uformel og gratis rådgivning ved denne. Efterlevende ægtefælder og samlevere har således mulighed for at få et hurtigt overblik over situationen, herunder om man fortsat kan blive boende i ejendommen, samt hvordan boet mest hensigtsmæssigt kan behandles i såvel økonomisk som stattemæssig henseende.

Tid og sted for rådgivning aftales med os.

Skifteret

Vi sørger for koordinering med skifteretten, så alle relevante dokumenter bliver retmæssigt afleveret, og sagen kan afsluttes korrekt.

Salmeblade

Vi sørger gerne for det praktiske omkring salmeblade og samler omhyggeligt de salmer, som ønskes. Sang binder mennesker sammen og skaber således et smukt øjeblik for alle, som ønsker at vise afdøde sidste respekt.

Prisoverslag

I forbindelse med samtalen udarbejder vi altid et prisoverslag til de pårørende. Det er vores erfaring, at overslaget giver de pårørende et godt overblik over det samlede indhold af begravelsen eller bisættelsen. I prisoverslaget vil De kunne se omkostningerne ved de enkelte poster. Vi udarbejder altid et prisoverslag for at undgå misforståelser og for at give de pårørende sikkerhed for den samlede økonomi i vores arbejde.

Mindesamvær

Vi er behjælpelige med at arrangere mindesamvær. Ofte ønsker de pårørende at afslutte ceremonien med et mindesamvær i det lokale forsamlingshus, på den lokale kro eller lignende.

Gravsten

Vi er behjælpelige med udvælgelse af gravsten. En gravsten er et varigt minde – et symbol på det enkelte menneskes eksistens. For mange betyder både udformning, materiale og tekst rigtig meget. Vi er derfor meget interesseret i, at pårørende får den bedst mulige rådgivning og ikke mindst får en gravsten, som i sidste ende afspejler afdøde med størst mulig respekt.

Mindesten

I løbet af de sidste ti år er det blevet populært at bruge mindesten som en slags kompromis mellem de ukendtes grav og et egentligt gravsted. En mindesten er en plade, som lægges vandret i jorden – ovenpå kisten eller urnen. Mindestenen giver de samme oplysninger om afdøde som en gravsten, men der er ikke de samme krav om vedligeholdelse af graven, som der er til et traditionelt gravsted.

De ukendtes grav

De fleste kirkegårde har etableret anonyme fællesgrave, hvor afdødes urne kan blive sat ned – i daglig tale “de ukendtes grav”. Mange bliver nedsat i fællesgrave, hvis de ikke har pårørende til at vedligeholde et gravsted, eller hvis de ikke ønsker, at deres pårørende skal være forpligtede til at besøge og vedligeholde et gravsted. Her kan de pårørende så lægge blomster ved et fællesmonument.

Bestilling af stenen

Kirkegårde har forskellige regler for, hvilke typer sten man må anvende, så det er en god ide at spørge graveren til råds, før man køber en sten. Bedemanden kan også i mange tilfælde vejlede de pårørende.